1 juni 2018

Privacyverklaring

 

 

Privacyverklaring

 

Versie 1.06.2018

 

Dit is een privacyverklaring van Ward Kennes, Vlaams volksvertegenwoordiger en Burgemeester van Kasterlee, wonende te 2460 Kasterlee, Turfakkers 7. Ward Kennes treedt op als de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die verwerkt worden om de kerntaken te realiseren.

 

Kerntaken van Ward Kennes

 

 

 • Politieke besluitvorming en beleid
 • Valorisering en ondersteuning van vrijwilligers-
 • Rekrutering en selectie van politiek personeel
 • Interne en externe communicatie
 • Netwerking

 

 

Deze privacyverklaring kan op elk moment gewijzigd worden door Ward Kennes.

 

Ward Kennes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en het respecteren van uw privacy. In deze privacyverklaring wil hij heldere en transparante informatie geven over welke gegevens hij verwerkt en hoe hij omgaat met persoonsgegevens.

 

Deze privacyverklaring is onderworpen aan de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”), en/of de Algemene Verordening van Gegevensbescherming (EU)2016/679 van 27 april 2016 betreffende  de bescherming van de natuurlijke persoon in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Wat betreft mailing is deze verklaring onderworpen aan Boek XII van het Wetboek van het economisch recht. 

 

Binnen onze organisatie wordt geen “functionaris voor gegevensbescherming” (of “DPO”) aangeduid, maar bij vragen, klachten en opmerkingen kunt u contact opnemen met Linda Madou, parlementair medewerker: linda.madou@vlaamsparlement.be.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Ward Kennes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 

 

  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 

 

Persoonsgegevens van geïnteresseerden worden door Ward Kennes verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

 

  • Netwerking: Uitnodiging voor activiteiten, info- en vormingsmomenten

 

  • Communicatie over specifiek nieuws aan de hand van nieuwsbrieven

 

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij u de volgende persoonsgegevens vragen, deze opslaan en verwerken. 

 

 

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, 

 

  • Communicatiegegevens: e-mailadres(sen), telefoonnummer

 

 

Verstrekking aan derden 

 

De gegevens die u aan ons geeft, worden niet doorgegeven aan derden. Wanneer we beroep doen op dienstverlening van anderen waarbij persoonsgegevens verwerkt worden zoals een communicatiebureau, software om nieuwsbrieven te versturen, sluiten we met elke derde die persoonsgegevens verwerkt waarvoor wij verantwoordelijk zijn een verwerkersovereenkomst af.  

 

Aan de hand van deze overeenkomst maken wij met hen de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht is.

 

Een voorbeeld hiervan is wanneer de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn wij dan ook verplicht de gevraagde gegevens door te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

 

Minderjarigen 

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. 

 

Bewaartermijn 

 

Ward Kennes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging van de gegevens 

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we onder andere de volgende maatregelen genomen:

 

 

  • Alle personen die namens Ward Kennes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding hiervan;

 

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

 

  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

 

  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

 

  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

 

 

Uw rechten omtrent uw gegevens 

 

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze privacyverklaring vindt u informatie over hoe u contact met ons kan opnemen. 

 

Tevens kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf, of in opdracht van uzelf rechtstreeks aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

 

Klachten 

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover rechtstreeks contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

 

Wijziging privacyverklaring 

 

Ward Kennes kan zijn privacyverklaring wijzigen. Wijzigingen zullen steeds aangekondigd worden op de website.

 

Oudere versies van onze privacyverklaring zullen in het archief worden opgeslagen. Stuur een e-mail naar linda.madou@vlaamsparlement.be als u deze wilt raadplegen.

 

 

 

Versie 1/06/2018

 

 

 

 

Volg mij ook via

Volg mij op Flickr

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor mijn nieuwsbrief.