Persbericht: "Resolutie christelijke minderheden goedgekeurd"

23-06-2011
De commissie buitenlands beleid van het Vlaams Parlement gaf unaniem zijn steun aan een voorstel van resolutie over de situatie van christelijke en andere religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Azië. Vlaams volksvertegenwoordiger Ward Kennes die aan de basis ligt van de resolutie, is tevreden met deze kamerbrede steun: “Zoals het Europees parlement en de Raad van Europa, neemt ook het Vlaams Parlement een duidelijk standpunt in over een aantal recente schendingen van het recht op vrijheid van geloof of levensbeschouwing, om van geloof te veranderen of er aan te verzaken.”

Religieuze gemeenschappen die reeds eeuwenlang in bepaalde landen leven, staan vandaag onder zware druk. De laatste jaren is de situatie van christenen in sommige landen drastisch verslechterd of zelfs ronduit precair geworden. Iraakse christenen ontvluchten als gevolg van het voortdurende geweld massaal steden als Bagdad. De blasfemiewetten in Pakistan verklaren andersgelovigen zo goed als vogelvrij. Salmaan Taseer, de gouverneur van Punjab, en de christelijke Pakistaanse Minister Shahbaz Bhatti, die ijverden voor afschaffing van deze wet, werden dit jaar allebei vermoord door extremisten . Niet alleen christenen worden geviseerd, maar ook bepaalde strekkingen binnen de islam zoals de Ahmadi-moslims, en wie zich niet tot een godsdienst bekent.

In verscheidene landen is het organiseren van erediensten zonder meer verboden, of staat de doodstraf op als afvalligheid beschouwde bekering tot een andere levensbeschouwing. Ook discriminatie, mishandeling en vernieling van eigendommen, ontvoering en gedwongen bekering komen voor. In Egypte laait in de context van de recente politieke en sociale omwentelingen het geweld tegen Koptische christen op.

In de resolutie vraagt het Vlaams Parlement aan de Vlaamse Regering om in het kader van de samenwerking met derde landen rekening te houden met de eerbiediging van de vrijheid van godsdienst, aandacht te schenken aan de situatie van religieuze en levensbeschouwelijke minderheden, en de grootste omzichtigheid te hanteren bij het verlenen van vergunningen voor wapenexport naar landen waar de rechten van religieuze minderheden worden geschonden. Het Vlaams Parlement beklemtoont in de resolutie dat het gehecht is aan de vrijheid van godsdienst, geweten en gedachte, en verzoekt ook alle religieuze autoriteiten verdraagzaamheid te bevorderen en zich in te zetten tegen haat, en gewelddadig extremisme.

Stuk nr. 1126 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van christelijke en andere religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Midden-Oosten, Noord –Afrika, en Azië, aangenomen door de plenaire vergadering